Με ανώτατη εκπαίδευση, δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. με ειδικότητα “Ενεργειακός” και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Απρίλιος 1989).

Από 2/1999 έως σήμερα, Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε.

Συμμετοχή στην εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ως Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος (εργοληπτική εταιρεία 3ης Τάξης για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικά και 2ης Τάξης για έργα Λιμενικά και Βιομηχανικά / Ενεργειακά καθώς και ιδιωτικών έργων).