Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας

Η Επιχειρησιακή Συνέχεια αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για την εταιρεία μας προκειμένου να επιτύχει:

  • Πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές συμβατικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτήν
  • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών
  • Υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργιών και υπηρεσιών

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 το οποίο στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Ασφάλεια του προσωπικού
  • Υψηλή διαθεσιμότητα των κρίσιμων λειτουργιών
  • Άμεση ανάκαμψη των κρίσιμων λειτουργιών σε περίπτωση διακοπής
  • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στην επιχειρησιακή συνέχεια, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους
  • Διατήρηση υψηλού επίπεδου παροχής υπηρεσιών και προϊόντων
  • Περιορισμό των οικονομικών απωλειών

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Το σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Επιχειρησιακή Συνέχεια έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες διαδικασίες του Συστήματος σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση και για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων του Συστήματος.

 

Για την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ