Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Πολιτική κατά της δωροδοκίας

Η Εταιρία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων, έργων οδοποιίας, έρων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού
  • Διαχείριση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έργα πράσινου
  • Έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού
  • Έργα πληροφορικής και αυτοματισμών
  • Μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή έργων πληροφορικής, αυτοματισμού και τηλεμετρίας για διαχείριση υδάτινων πόρων
  • Υπηρεσίες καθαριότητας
  • Μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων

Η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 37001:2016 σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και απαιτεί από όλους τους εργαζόμενους, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους με τους οποίους συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση.

Όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου της Ανώτατης Διοίκησης, έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με αυτή την Πολιτική έναντι δωροδοκίας.

Η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει σε ενέργειες δωροδοκίας, διαφθοράς και οποιαδήποτε παράνομη πράξη θα οδηγεί σε απόλυση ή τερματισμό της εμπλεκόμενης επιχειρηματικής σχέσης.

Η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. θεωρεί ως δωροδοκίες τις ενέργειες που περιλαμβάνουν πληρωμές διευκόλυνσης ακόμη και αν αυτές είναι ανεκτές στις χώρες / τομείς όπου δραστηριοποιείται.

Η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. επιτρέπει μόνο τη λήψη και παραχώρηση δώρων και φιλοξενίας αντίστοιχα, όπου αυτό είναι λογικό και αναλογικό σε μια επιχειρηματική σχέση. Ωστόσο, τέτοια οφέλη δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά εάν υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι τέτοιες ενέργειες επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.

Η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν δέχεται τη συμμετοχή όπου εφαρμόζονται διεφθαρμένες πρακτικές και θα διακόψει τις σχετική συνεργασία τον πελάτη ή με άλλο εμπλεκόμενο μέρος, εφόσον διαπιστωθούν τέτοιες περιπτώσεις.

Όπου οι νομικές και άλλες εμπορικές σχέσεις ενδέχεται σε ορισμένες χώρες να διαφέρουν από εκείνες που δηλώνονται με αυτήν την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας, η Διοίκηση θα αποφασίζει για τις ρυθμίσεις δέουσας επιμέλειας που πρέπει να υλοποιηθούν πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης. Ωστόσο, χωρίς εξαίρεση, η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν συμμετέχει σε ενέργειες δωροδοκίας και ιδιαίτερα δεν θα συμμετάσχει εν γνώσει της σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπου οι διεφθαρμένες πρακτικές αποτελούν μέρος μιας συμφωνίας.

Όπου τρίτοι αντιπροσωπεύουν την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., θα πρέπει, ως μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων, να συμφωνήσουν με τις ρήτρες αυτής της Πολιτικής. Όλες οι αμοιβές και οι δαπάνες τους πρέπει να είναι νόμιμες, εύλογες, δικαιολογημένες και να τεκμηριώνονται από τα σχετικά νόμιμα στοιχεία.

Οι συγκρούσεις συμφερόντων δεν είναι αποδεκτές. Αποτελεί προϋπόθεση απασχόλησης οι εργαζόμενοι δεν ασκούν ιδιωτικές επιχειρηματικές, πολιτικές ή φιλανθρωπικές δραστηριότητες εντός της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Διοίκησης. Αποτελεί συμβατική προϋπόθεση, πριν την έναρξη σχετικής συνεργασίας, όλοι οι υπεργολάβοι, αντιπρόσωποι και άλλα τρίτα μέρη να δηλώσουν στην 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εάν έχουν οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με συγκεκριμένο πελάτη ή άλλο ενδιαφερόμενο.

Η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν συμμετέχει σε καμία πολιτική ή φιλανθρωπική δωρεά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει Σύστημα κατά της Δωροδοκίας που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016. Το Σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή για να προφυλάξει την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από τις επιπτώσεις εμπλοκής της σε οποιεσδήποτε διεφθαρμένες πρακτικές καθώς και να αξιολογηθεί για ποιες τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έρευνα και δράση. Αυτή η θέση υποστηρίζεται πλήρως από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Θέματα που άπτονται του Συστήματος Διαχείρισης έναντι Δωροδοκίας και της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αναφέρονται τακτικά στην Διοίκηση με σκοπό την ετήσια κατά μέγιστο, επανεξέτασή τους.

Η Διοίκηση δεσμεύεται και στηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με αυτή την Πολιτική και τους καθορισμένους στόχους, προκειμένου να μειώσει επαρκώς για την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., τους κινδύνους δωροδοκίας.

Η Διοίκηση και ο Υπεύθυνος Συστημάτων Διαχείρισης είναι αρμόδιοι να παρέχουν απαντήσεις και αποσαφηνίσεις σε θέματα κατά της δωροδοκίας στο προσωπικό της Εταιρίας και υποστηρίζουν την επίλυση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν από αυτές τις επικοινωνίες.

Αυτή η πολιτική αποτελεί έγγραφο εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι πελάτες, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, άλλοι τρίτοι ενδιαφερόμενοι καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, ενημερώνονται για τη δέσμευσή της έναντι της καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται η Διοίκηση της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 

Για την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ