Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Εταιρική πολιτική

Στην 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης, αλλά και μέλημα κάθε εργαζόμενου, είναι:

  • να παρέχει στους πελάτες δημιουργικές, καινοτόμες και αξιόπιστες υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, καθώς και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον υφίστανται,
  • η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας όλων των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητές της, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος, η πολιτική της εταιρείας μας

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, το οποίο ικανοποιεί, πλήρως, τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 39001:2012, ISO 50001:2018, ISO 26000:2010, ISO IEC 27001:2013 και S&W Certification.

Η Διοίκηση της εταιρείας, μέσω τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, εντοπίζει και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Συστήματος και, παράλληλα, θέτει μετρήσιμους, αντικειμενικούς στόχους και την εν γένει λειτουργία της εταιρείας, συνεπείς με το Όραμα, την Αποστολή, τις Αξίες και την Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, Οδικής Ασφάλειας, Ενεργειακής Διαχείρισης, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ασφάλειας Πληροφοριών, Πρόληψης και Αντιμετώπισης της διάδοσης μολυσματικών ασθενειών, τους οποίους παρακολουθεί διαρκώς ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος και, αφετέρου, η καταλληλότητα της παρούσης Πολιτικής.

Ειδικότερα, η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεσμεύεται να λαμβάνει την ευθύνη και ανάλογα μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, την οδική ασφάλεια και των επαγγελματικών ασθενειών, να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις, που αφορούν στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος, την Ενεργειακή Διαχείριση, την οδική ασφάλεια και την παροχή υπηρεσιών, να βελτιώνει συνεχώς το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, να καθορίζει σκοπούς, στόχους και προγράμματα, τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής της σε θέματα ποιότητας, ενεργειακής Διαχείρισης, υγείας & ασφάλειας στην εργασία, οδικής ασφάλειας και περιβάλλοντος, να συνεργάζεται με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την υγεία & ασφάλεια στην εργασία, την οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες, ενέργεια, κ.λπ.) με τον πιο αποδοτικό και υπεύθυνο τρόπο, να προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της, να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το καταγραμμένο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία, Ενεργειακή Διαχείρισης, Οδικής Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, να επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, τους συναλλασσόμενους, τον κοινωνικό περίγυρο και στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, να παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες καθώς και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, να διασφαλίζει τη δυνατότητα διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων, να υλοποιούνται ενέργειες για την εξάλειψη των κινδύνων και την μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, της Ενεργειακής Διαχείρισης, του Περιβάλλοντος και της Οδικής Ασφάλειας.

Οι στρατηγικοί στόχοι της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ορίζονται ως εξής: η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, η εστίαση και συνεχής παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους, η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων, υπεργολάβων/προμηθευτών, τεχνικών πόρων και μεθοδολογιών, η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των υπηρεσιών, η συνεχής βελτίωση του εφαρμοζόμενου Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος, υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της Επιχείρησης, συμμόρφωση της Επιχείρησης με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την Ενεργειακή Διαχείριση, την Οδική Ασφάλεια, την Ασφάλεια και την Προστασία της Υγείας των εργαζομένων και τη λειτουργία της επιχείρησης, συνεχής Βελτίωση της Επιχείρησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων της, δημιουργία ενεργειακού προφίλ μέσω ενεργειακής αποτύπωσης και ανασκόπησης, υποστήριξη προμήθειας ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας / προϊόντων, συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών βασισμένη σε στόχους και δείκτες, αειφόρος διαχείριση των πόρων (όπως εξοικονόμηση, επανάχρηση, ανακύκλωση), απόλυτη συνεργασία με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος, με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και στην οδική ασφάλεια, πρόληψη της ρύπανσης, πρόληψη ατυχημάτων και λοιπών αρνητικών συμβάντων.

Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε τηρούν τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τους πελάτες της, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα γι’ αυτήν και τους πελάτες της.

 

Για την 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ