Με ανώτατη εκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές (MSc. In Construction Management, Reading University, U.K. 1989), δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. με ειδικότητα “Υδραυλικός” (λίαν καλώς, 1986) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Μάιος 1987).

Από 6/1993 έως σήμερα, Πολιτικός Μηχανικός – Ε.Δ.Ε.

Στέλεχος της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ως Πρόεδρος (εργοληπτική εταιρεία Δημοσίων Έργων 3ης Τάξης για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικά και 2ης Τάξης έργα Λιμενικά και Βιομηχανικά / Ενεργειακά καθώς και ιδιωτικών έργων).