Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Προσαγωγή λυμάτων – βιολογικός καθαρισμός – διάθεση λυμάτων Δήμου Καλύμνου

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Δ.Τ.Υ. ΔΕΥΑ Καλύμνου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€ 6.158.500,00 με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2005