Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Κέντρο στήριξης ατόμων με αναπηρίες Δήμου Καλυμνίων

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δήμος Καλημνίων

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Δ.Τ.Υ. Δήμου Καλυμνίων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€ 1.300.884,96 με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2006